JUDO KATA: GONOSEN - NO - KATA

Gonosen-no-Kata, "Vormen van overnemen" bestaat uit:

Uke valt aan met

Tori neemt over met

O-soto-gari

O-soto-gari

Hiza-guruma

Hiza-guruma

O-uchi-gari

Okuri-ashi-barai

De-ashi-barai

De-ashi-barai

Ko-soto-gake

Tai-otoshi

Ko-uchi-gari

Sasae-tsuri-komi-ashi

Kubi-nage

Ushiro-goshi

Goshi-guruma

Uki-goshi

Hane-goshi

Sasae-tsuri-komi-ashi

Harai-goshi

Utsuri-goshi

Uchi-mata

Sukui-nage

Kata-seoi

Sumi-gaeshi